VAHDET VAKFI 2018 YILI KURBAN BAĞIŞ KAMPANYASI
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   "İslami Hareketin Mahiyeti" kitabının 7. baskısı yapıldı

"Hidayete tabi olan, insanlara iyilikleri (ma’rûfu) emreden ve onları kötülüklerden (münkerden) alıkoymaya gayret eden müslümanların, hakikate uygun olan fiillerine ‘İslâmi Hareket’ denilir."

Kitabın yazarı yıllarca fıkhi konularda yapmış olduğu ilmi çalışmalarla kendisini bu sahanın uzmanı ve otoritesi olduğunu dünya Müslümanlarına kabul ettirmiş olan Yusuf Kerimoğlu hoca efendidir. Bu kitabı okuyan bir Müslüman kitabı bitirdikten sonra hangi gurubun İslami gurup olduğunu, hangi cemaatin İslami cemaat olduğunu, İslami cemaat olmanın şartları ve rükunları nelerdir? Eminim ki bu konularda çok rahat bir şekilde kendi kararını kendisi verebilecektir.


   Medeni Vahşet kitabının 9. baskısı yapıldı...


Medeni Vahşet; hevâlarını ilâh edinen, akıllarını putlaştıran ve keyiflerini kanun haline getiren müstekbirlerin dünya görüşlerini hem tahlil etmek, hem de reddetmek için kaleme alınan bir eserdir. Yazar Hüsnü Aktaş; kırk yıl önce, haftalık gazetelerde ve aylık dergilerde yayınlanan makalelerini "Medeni Vahşet" adını verdiği bu eserinde toplamıştır. Birinci baskısı ‘Düşünce Yayınları’ diğer baskıları da ‘Ölçü Yayınevi’ tarafından piyasaya sürülmüştür. 12 Eylül Askeri Darbesi’nden sonra müellif hakkında bu eserin beşinci baskısından dolayı Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi’nde dava açılmış, tutuklama kararı çıkarılmış ve ‘Mamak Askeri Cezaevi’ne konulmuştur. 1984-1985 yılları arasında tutuklu olarak yargılanmış ve mahkemenin verdiği zaman aşımı kararı ile tahliye edilmiştir. Türkiye’de ve Almanya’da korsan baskıları yapılan bu eserde yer alan makaleler, kırk yıl önce kaleme alınmıştır.


9. Baskısında geniş bir dizin eklenerek, lüks şamua kağıda yeniden düzenlenerek basıldı.

VAHDET VAKFI 2018 YILI KURBAN BAĞIŞ KAMPANYASI


 
Sorulunca Söylenenler'in Genişletilmiş İkinci Baskısı Çıktı...

Son yıllarda bütün dünyada, insan hakları ve hukuk devleti gibi kavramların ön plâna çıktığını söylemek mümkündür. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi’ne göre; kavmi, rengi, dili ve dini ne olursa olsun bütün insanlar kanun önünde birbirine eşittirler. Kanun önündeki eşitliğin sağlanması, insanların umumi ve hususi haklarının muhafazası için önemli bir unsurdur, fakat yeterli değildir. Çünkü kuvvet kullanma imtiyazına sahip olan devlet adamlarının, insanların haklarına aykırı olan hükümleri “kanun” hâline getirmeleri mümkündür. Totaliter ve otoriter keyfiyete haiz olan modern devletlerin, vatandaşlarına ‘esir muamelesi’ yaptıklarını gizlemenin de bir anlamı yoktur.

"Devlet ve Siyaset Üzerine Notlar" kitabının 3. baskısı yapıldı.

Kur’an-ı Kerim’de yer alan hukuki, içtimai, siyasi ve ahlaki hükümleri dikkate aldığımız zaman; islam dininin, Fransa’dan ithal edilen laiklik felsefesine göre yorumlanmasının mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Siyaset, yönetim tekniğiyle ilgili olan ve insanlığa hizmeti ifade eden bir kavramdır. Bir devletin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması siyasetle mümkündür. Kısaca siyaset; ülke, devlet ve insan yönetimidir. Bazı islâm alimleri, ‘insanları hidayete ve hayra ulaştırmak, onları fesaddan kurtarabilmek için, takip edilmesi gereken en güzel yola siyaset denilir’ tarifini esas almışlardır. Hanefi fukahasından ibn-i Abidin: “siyaset; halkı dünyada ve ahirette kurtulacakları yola irşad etmekle, onların salâh ve menfaatleri için çalışmaktır” tarifini yapmış ve bahsin devamında şöyle demiştir: “Siyaset ağır bir şeriat olup iki nevidir. Siyaset-i zalime; halkın haklarına zıt olan siyasettir ki, şeriat bunu haram kılmıştır. Siyaset-i adile; halkın haklarını zalimlerin elinden kurtaran, zulüm ve fenalıkları defeden, fitne ve fesad ehlini meneden siyasettir ki şeriattan sayılır.”

Misak Dergisinin 332. sayısı çıktı

 


FIKIH, akaid, tefsir, hadis, siyer, sosyal sistem ve İslâmi siyaset konularında bir mektep olan mecmuamız, elinizdeki bu sayıyla birlikte yirmi yedinci hizmet yılına başlamıştır. Bizi buna muvaffak eden Allah’a (cc) hamd-ü senâ ederiz. Sadece abonelere gönderilen ve İslâm Fıkhı’ndaki selem akdinin şartlarına göre yapılan abone işleminin süresi bir yılla sınırlandırılmıştır. Her ayın ilk haftasında, aynı evsaftaki mecmuayı abonelerimize göndermeye gayret edeceğiz. Yönetim Kurulumuz, kağıt fiyatlarına doğrudan etki eden döviz fiyatında yaşanan artışa ve posta ücretlerindeki yükselişe rağmen abone ücretinin yıllık 100.oo ₺ olarak devam etmesine karar vermiştir. Yurt dışı abone ücreti ise 50 Euro’dur. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi mecmuamız; cezaevlerinde bulunan ve mecmuamızı takip etmek isteyen mahkûmlara ücretsiz olarak gönderilecektir.


ABONE OL

Milli İrade Edebiyatı, Genel Seçimler ve Anomi Felâketi


Bütün dünyada yaygın olan kanaate göre demokrasi; düşünce hürriyetini esas alan, vatandaşların seçme-seçilme haklarını tanıyan, serbest seçimler neticesinde çoğunluğun iktidarını ve azınlığın muhalefet hakkını kabul eden bir siyasi rejimdir. İktidarın teşekkülü, denetlenmesi ve devredilmesi konusunda, kendine mahsus prensipleri vardır. Yunanca “Demos” (halk) ile “Cratos” (güç, idare) kelimelerinin birleştirilmesiyle elde edilen bu terimin, İslâm’ın tebliğinden on asır önce siyasi anlamda kullanıldığı malûmdur. Eski Yunan’da “tek adam” idaresi olan diktatörlük ve tiranlığa karşı; halkın kendisiyle ilgili siyasi kararları, vekâlet yoluyla değil doğrudan alması gündeme girmiştir. Günümüzde doğrudan değil, temsili demokrasi anlayışı ön plândadır. 

Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan'ın Balkon Konuşmasının Özeti; ‘Seçimlerde milletimiz tamam değil, yola devam emrini verdi'


Vatandaşlarının seçme ve seçilme haklarını kabul eden ve saygı gösteren bütün ülkelerde, genel seçimlerin müstesna bir yeri vardır. Geçtiğimiz ay yapılan genel seçimlerde vatandaşlar tercihlerini Cumhur İttfakı’ndan yana kullandılar. Toplam 56 milyon 322 seçmenin yüzde seksen beşinin oy kullandığı 24 Haziran seçimlerinde Ak Parti 41.85, CHP yüzde 22.48, İyi Parti yüzde 9.89, Halkın demokrasi partisi yüzde 11.3 oy alarak TBMM’de temsil edilme hakkını kazandılar.  Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, AK Parti Genel Başkanı R. Tayyip Erdoğan seçmenlerin yarıdan fazlasının (% 52.6) oyunu alarak ilk turda yeniden Cumhurbaşkanı Seçildi. Böylece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk başkanı seçildi.  Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul’dan Ankara’ya geçen Erdoğan Esenboğa Havalimanı’ndan uzun bir konvoy eşliğinde AK Parti Genel Merkezi’ne vardı. Her seçimden sonra yaptığı gibi AK Parti Genel Merkezi’nin balkonundan kendisini bekleyen partililere bir konuşma yaptı. 


 
Başbakan Binali Yıldırım, ABD Senatosu'nun F-35 Kararına Tepki Gösterdi: ‘ABD Senatosu'nun kararı yanlıştır, fakat Türkiye alternatifsiz değildir'

ABD Senatosu, yeni nesil savaş uçağı F-35’lerin Türkiye’ye teslimatını geçici olarak dondurmayı beraberinde getiren kanunu, geçtiğimiz ay onayladı. Ancak bu nihai karar değil. Senatodan geçen kanuna göre F-35 savaş uçakları ancak, ‘Türkiye’nin NATO ittifakına tehdit oluşturmadığının ABD Başkanı Donald Trump tarafından tescil edilmesi halinde’ teslim edilebilecek. Basın toplantısında bir gazetecinin ABD Senatosu’nun F-35 kararına ilişkin sorusuna Başbakan Yıldırım, “Türkiye alternatifsiz değildir. Kendi tedbirimizi alıyoruz. Savunma sanayiinde milli ve yerliliğe hız verdik. Ambargo, savunmada zafiyete neden olmaz. Esef verici, stratejik, müttefiklik ruhuna aykırı” ifadesini kullandı.


 
Ürdün'de Yaşanan Siyasi Kaosun Sebebi ve Neticeleri

Ürdün’de yaşanan siyasi kaosun görünürdeki sebebi, yeni vergi düzenlemeleri neticesinde halkın sokak gösterilerine başlamasıdır. Sokak gösterileri, ilk etapta Başbakan’ın istifasına vesile oldu. Ancak Başbakan’ın gitmesi sokaklardaki tansiyonu düşürmedi. Zira ABD’nin dümen suyunda, İsrail’e yanaşmak emelindeki “Troyka” Ürdün’ü de duruma razı edip ve yanına çekmek için kirli tuzaklar kurmaktan kaçınmıyor. Ürdün Meliki Abdullah’ın, “Bölgesel Baskılardan” bahsederken, tam olarak telaffuz edemediği acı durum özetle budur! Maksat, Ürdün’ü baskılayarak uysal çocuk hâline getirmektir. Bu kadar açık ve net! Neden Ürdün? Zira Kudüs’ün manevi yönetimiyle ilgili olarak Ürdün özel bir statüye sahiptir. Kudüs’ün uluslararası hukuk tarafından tescil edilmiş statüsünü zorla değiştirmek için öncelikle Ürdün’e boyun eğdirmek gerekiyor...


 
Hükümlerin Değeri, Hükümet Meselesi ve Hilâfet Nizamı

Kavmi, rengi ve dili ne olursa olsun her insanın; hayatının korunmasını, inandığı gibi yaşama imkânının sağlanmasını ve adâletle muamele edilmesini arzu ettiği malûmdur. İslâm âlimlerinin ‘Ümera âyetleri’ adını verdiği muhkem nasslarda; emanetleri ehline vermenin ve adâletle hükmetmenin zaruri olduğu haber verilmiştir. Meselâ: “Şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adâletle hükmetmenizi emreder. Hakikat Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor!. (İyi düşünün) Şüphe yok ki Allah hakkı ile işitici ve (bütün yaptıklarınızı) hakkı ile görücüdür.” (En Nisa Sûresi: 58) Mekke’nin fethedildiği gün inen bu Ayet-i Kerime, öncelikle ‘Kamu Otoritesini’ temsil eden kimselere (emir sahiplerine) hayati olan iki unsuru hatırlatmaktadır.Müslümanların kendi içlerinden devlet başkanı (imam) seçmelerinin sebebi, dinin hükümlerini edâ etmek içindir.

İslâmî Hayatın Mihveri Şer'i Hüküm

Müslüman şeriatsız, şeriat ise hükümsüz olmaz. Şeriat merkezli bir hayat yaşamak, şer’i hüküm ile mukayyed olmayı zorunlu kılar. Şer’i hükmün bilinmediği ve önemsenmediği bir yerde İslâmî hayat olmaz. Rabbimiz uyarıyor:  “Sonra seni emr (din, hayat) konusunda bir şeriat sahibi kıldık, ona uy. Bilmeyenlerin hevâlarına/heveslerine uyma.” (El Câsiye Sûresi: 18) Dikkat edilirse Allahû Teâla (cc) gönderdiği şeriat hususunda Peygamberimiz Efendimiz’i (sav) dahi muhayyer bırakmamıştır. Bu âyet-i kerime, Hz. Peygamber için de şeriate uyma zorunluluğunu getirmiştir. Şeriat, insanların ortaya koyduğu bir nizam değil, Allah’ın ortaya koyduğu bir nizamdır. Şeriat Allah’ın koyduğu, inanılmasını ve yaşanmasını emrettiği itikadî, içtimaî, iktisadî, hukukî ve ahlâkî kanunların bütünüdür.

Ümmetin Anneleri

Sahih ve tahkiki İman, insanı terbiye ettiğin için bazı meziyetler ve vasıflar kazandırır. Kadın açısından kazandırdığı en önemli vasıflardan birisi hiç kuşkusuz “Ana’lık” vasfıdır. Kur’an-ı Kerim’de davranışı örnek gösterilen hanımlardan biri İmran’ın karısıdır. O’nun evlâdını Allah’a adadığını haber veren âyet-i kerime mealen şöyledir: “İmrân’ın karısı (Meryem’in annesi) şöyle demişti: “Rabbim! Karnımdakini azatlı bir kul olarak sırf sana adadım. Adağımı kabul buyur. Şüphesiz (niyazımı) hakkıyla işiten ve (niyetimi) bilen sensin”. Bir ana çocuğunun öncelikle ahiretini düşünmelidir. Dünyalık sınavlarda gösterilen hassasiyetin daha fazlası kulluk sınavını geçsin diye gösterilmedikçe ‘Ana ‘olmanın hakkı verilmez, verilemez. Allah’ın emirleri karşısında teslimiyet ve tevekkül örneklerinden birisi de Hz. Musa’nın annesidir. Yapılması istenen emir zordur, çocuğu sandala koyup nehre bırakması istenmişti kendisinden. Örnek analardan biri de Hacer anadır!. Ana olmak salih ve muttaki bir kul yetiştirmenin kaygısını çekmektir. 

Cemaat Olmanın Keyfiyeti ve Müslümanlar

İslâm dini cemaat dinidir. Hiçbir kimse Müslüman olduğu halde fert planında keyfine göre yaşayamaz. Zira Peygamberimiz Efendimiz’in (s.a.v.) “Dünyanın en ücra bir köşesinde bile olsa, üç kişinin içlerinden birini kendilerine emir tayin etmeden yaşamaları helal olmaz” (4) buyurduğu malûmdur. Bu hadis-i Şerif Müslümanların imamsız ve başıboş kalamayacağını beyan eder. Aslında üç kişinin olduğu yerde ihtilaf ve düzen bozukluğu en asgari seviyede olmasına rağmen yine de imamın gerekliliğinden bahsediliyorsa, ya büyük kalabalıkları oluşturan Müslümanların cemaatsiz ve imamsız olmalarına ne denir? Hz. Ömer’in “Muhakkak ki İslâm, İslâm olmaz cemaat olmadıkça, …….” şeklindeki tesbiti, bu hususta konumuzu aydınlatacak çok önemli bir tesbittir.. 


 
Sahih İman ile Güzel Ahlâkın Münasebeti

Sahih iman ile güzel ahlâkın münasebeti, bir anlamda et ile tırnağın münasebeti gibidir. Birbirinden ayırmak mümkün değildir. Ehl-i Sünnet ulemasına göre, bir hükmün iman esası olabilmesi için Kur’an-ı Kerîm’de veya mütevâtir sünnette delilinin bulunması zaruridir. Zarûrat-ı diniye terkibi; inanılması mecbûri olan hükümleri, diğer bir ifadeyle imanın “olmazsa olmaz” şartlarını ifade için kullanılan bir terkiptir. İslâm âlimlerine göre, adalet ile ahlâkı da birbirinden ayırmak kolay değildir. Hz. Ebû Hureyre’den (ra) rivayet edilen Hadis-i şerif’te, Allah’a ve ahiret gününe iman ile bazı ahlâki değerlerin münasebeti ifade edilmiştir: “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse; ya hayırlı bir söz söylesin, ya sussun. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusuna ikram etsin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, müsafirine ikramda bulunsun.” Sahih ve tahkiki iman noktasında hassasiyet gösteren her müslümanın, bu üç ahlâki özelliği elde etmek ve mucibince amel etmek için elinden gelen gayreti sarf etmesi farzdır.


 
Hududullah'ın Muhafızlığı

Yeryüzüne mü’minlerin müşterek vazifelerinden birisi de Hududullah’ın muhafızlığıdır. Bir anlamda hesap gününe hazırlanan mü’minler, bütün zamanlarda ve mekânlarda Hududullah’ın muhafızlarıdır. Asrımızda Müslümanlar çocuklarını Kur’ân hafızı yaptılar ama ahkâm-ı Kur’ân’ın muhafızı yapmadılar ve yapamadılar. Müslümanlar “Hafızlık Kursları” gibi “Muhafızlık Kursları”nı da açmalıdırlar. Müslümanlar ahkâm-ı Kur’ân’ın muhafızlığını yapmazlarsa, Kur’ân’ın muarızlarından olma tehlikesinin içine düşmekten kurtulamazlar. Günümüzde Müslüman olduklarını söylemelerine rağmen cahili statükonun muhafızlığını yapanlar, Hududullah’ın muhafızlığını yapmayanlardır. Hududullah’ın muhafızlığını yapmayan ve evladlarını Hududullah’ın muhafızları olarak yetiştirmeyenler, Hududullah’ın muarızlarının taarruzlarından kurtulamazlar.


 
Namaz Müslümanı Kötülüklerden ve Fahşâdan Alıkoyar

Hevâsına muhalefet eden ve ihlâsla Allah’a (cc) teslim olan mükellefin, islâm fıkhına uygun olan amellerine ibâdet denilir. Bazı kaynaklarda ibâdetler, değişik açılardan tasnif edilmiştir. Bedeni ibâdet olan namaz, mükellefi münkerden ve fahşâdan koruduğu gibi, kalbini şeytanın ilka ettiği vesveselerden de korur. Kur’ân-ı Kerim’de namazın bu keyfiyeti haber verilmiştir: “Sana vahyedilen kitabı oku!. . Namazı da dosdoğru kıl (ve kıldır) Çünkü namaz edebsizliklerden ve fahşâ’dan (şer’i şerife uymayan her türlü kötü fiilden ve amelden) alıkoyar. Allah’ı zikretmek elbette en büyük (ibâdet) dir. Ne yaparsanız Allah bilir.” (El Ankebût Sûresi: 45) Hz. Abdullah İbn-i Mes’ûd (ra) hz. İbn-i Abbas ve diğer Sahabe-i Kirâm’dan Peygamberimiz Efendimiz’in (sav); “Gerçekten namaz insanı her türlü kötülük ve fahşâ’dan koruyacağını, hem namaz kılıp, hem de şer’i şerifin izin vermediği işleri yapan kimselerin hakkı ile ibâdet etmedikleri”ni açıkça izah ettiği haber verilmiştir.

Kemal Tahir'in Sohbetleri


Bu sayımızda İsmet Bozdağ’ın yayına hazırladığı ‘Kemal Tahir’in Sohbetleri’’ isimli eserini tanıtmaya gayret edeceğiz. Mütefekkir ve yazar Kemal Tahir ‘Osmanlı toplum yapısını iyice araştırmadan, bugünkü toplum yapımızı kavrayamayacağımızı yüksek sesle söyleyen aydınlardan birisidir. Israrla ‘Batı devlet düzeni, sınıfların dengeli yaşamasını sağlamak için kurulmuştur, Doğuda devlet, ailelerin gelişmesini sürdürmek için ayaktadır. Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu iki toplum benzemez birbirine. Öyleyse biz ne yapmalıyız?.. Yasalarımızı batıdan aktarmayacağız, biiir... Tutalım ceza kanununu Batıdan alsak, belki ceza geleneklerimize ters düşürür bizi ama, medenî kanunu Batıdan aldık mı, bizi bilgimize ve kültürümüze ters düşürür; sonunda kusar toplum bu kanunu.. Halka dayalı yönetim biçimini benimseyeceğiz ama, Batının sınıflararası denge sağlamak için geliştirilmiş demokratik yapısını aldık mı, sindiremeyiz bunu içimize, yıllar yılı akıntıya kürek çekmiş oluruz. Bir aşağılık duygusu basar bizi boşu boşuna.. Demokrasiyi öğrenemedik demeye kalkarız. Yönetim, toplum ve insan yapısı başka olunca, yönetimin de başka olmasından öte çıkar yol düşünebilir misiniz?..” dediği için solcu aydınlar tarafından afaroz edilmiştir. 

Misak Dergisinin 331. sayısı çıktı

 


 FIKIH, akaid, tefsir, hadis, siyer, sosyal sistem ve İslâmi siyaset konularında bir mektep olan mecmuamız, elinizdeki bu sayıyla birlikte yirmi yedinci hizmet yılına başlamıştır. Bizi buna muvaffak eden Allah’a (cc) hamd-ü senâ ederiz. Sadece abonelere gönderilen ve İslâm Fıkhı’ndaki selem akdinin şartlarına göre yapılan abone işleminin süresi bir yılla sınırlandırılmıştır. Her ayın ilk haftasında, aynı evsaftaki mecmuayı abonelerimize göndermeye gayret edeceğiz. Yönetim Kurulumuz, kağıt fiyatlarına doğrudan etki eden döviz fiyatında yaşanan artışa ve posta ücretlerindeki yükselişe rağmen abone ücretinin yıllık 100.oo ₺ olarak devam etmesine karar vermiştir. Yurt dışı abone ücreti ise 50 Euro’dur. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi mecmuamız; cezaevlerinde bulunan ve mecmuamızı takip etmek isteyen mahkûmlara ücretsiz olarak gönderilecektir.


ABONE OL

Filistin'in Büyük Felâketi, Evanjelist Haydutlar ve Kıyâmet Savaşı


Filistin’in istikbali meselesi, günümüzden tam 107 yıl önce Osmanlı Meclisi’nde tartışılan bir meseledir. 16 Mayıs 1911’de Osmanlı Meclisi’nde yapılan oturumda söz alan iki Kudüs temsilcisi Ruhi El Halidi ve Hafiz Sa’id ile Şam temsilcisi Şukri El Asali, yaklaşan Siyonizm tehlikesinden söz etmişlerdir. El Halidi, “Siyonistlerin maksadı başkenti Kudüs olan bir memleket-i İsrailiye kurmaktır” demiş, El Asali Siyonistlerin, “toprakların mülkiyetini aldıktan sonra burada yaşayanları zorla ya da sermaye gücünü kullanarak sürmek ve güçlü bir devlet kurmak niyetinde olduklarını” söylemişlerdir. Fakat diğer vekiller, böyle bir tehlike olmadığı, meclisin vaktinin boşa harcanmaması gerektiği gerekçesiyle konunun değişik açılardan tahlil edilmesine engel olmuşlardır. Ancak bölgede Siyonizm, gerek Müslümanlar için, gerek yerel halk açısından gerçek bir tehlike olmaya devam etmiştir. Filistinli Müslümanlar için 1948 yılı; tehcir, işkence, yıkım, enkaz ve siyonist İsrail’in kuruluş yılı olduğu için, kelimenin tam anlamıyla bir büyük felakettir. Onların nitelendirdiği gibi bir nekbe’dir. Filistin’de yaşanan soykırımın keyfiyetini izah edebilmek için  Evanjelist hâydutların/teröristlerin inançlarını ve ihtiraslarını dikkate almamız gerekir. 

İslâm İşbirliği Teşkilâtı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin: ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyoruz, Türkiye'ye minnettarız'

ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıması ve Filistin’de çıkan olayların ardından İstanbul’da, İslâm İşbirliği Teşkilâtı Olağanüstü Toplantısı yapıldı. İslâm Zirvesi Konferansı’na katılan ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, “Uluslararası barış gücü gönderme yolu da dahil, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması” çağrısında bulundular. İslâm İşbirliği Teşkilâtı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, teşkilâtın dönem başkanı Türkiye’nin çağrısıyla düzenlenen İslâm Zirvesi Konferansı Toplantısı’nın ardından düzenlenen basın toplantısında ’Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti’ ve “zirvede ele alınan en önemli hususlardan birisi, İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği suçların soruşturulması için bağımsız uzmanlardan oluşan bir komisyonun kurulması çağrısı olduğunu” ifade etti. Zirvede alınan kararlarla ilgili çalışmalarını hızlı bir şekilde hayata geçireceklerini ifade eden Yusuf bin Ahmed el-Useymin, İslâm İşbirliği Teşkilatı’nın kuruluş amacının tamamıyla Filistin meselesi olduğunu belirtti.


 
Irak'ta Yapılan Genel Seçim Sonuçları ve Koalisyon Formülleri

Geçtiğimiz ay (12 Mayıs 2018) Irak halkı, ülkeyi dört yıl boyunca yönetmesi beklenen hükümeti kuracak parlamentoyu seçmek üzere sandık başına gitti. Söz konusu seçimler, DEAŞ sonrası sürecin ardından yapılan ilk seçimler olması sebebiyle, Irak için önemli bir köşe taşı niteliğini taşıyor. Yapılan genel seçimlerde Irak’ta hiçbir parti tek başına hükümet kurma yetkisini elde edememiştir. Esasen ülkede hiçbir zaman sadece iç dinamiklere bağlı olarak hükümet kurulamadığını gizlemenin de bir anlamı yoktur. Hem ABD ve İran arasındaki ilişkilerin, hem parlamentoda etkili olabilecek diğer siyasi aktörlerin öncelikli tercihlerinin önem arz ettiği söylenebilir.