Misak Yayınları

Sorulunca Söylenenler'in Genişletilmiş İkinci Baskısı Çıktı...
YAZI BOYUTU :

Hüsnü AKTAŞ

 

 

Orta Boy,
Sıvama Kapak,
Şamua İç Kağıt,
528 Sayfa
40,00 ₺

İSBN: 978-975-7719-65-6


SATINAL

Kitabın ücretini (40,00 ₺) en yakınınızdaki PTT’den posta çekiyle Misak’ın 499943 no’lu hesabına yatırdığınızda en kısa zamanda adresinize gönderilecektir.

Günlük gazetelerde, haftalık-aylık dergilerde yayınlanan soruşturma ve röportajlardan meydana gelen bu eser; ‘Siyasi Meseleler, Usul Problemi, Düşünce Suçu ve Kitaplar’ olmak üzere dört ayrı bölümden meydana gelmektedir. Son yıllarda bütün dünyada, insan hakları ve hukuk devleti gibi kavramların ön plâna çıktığını söylemek mümkündür. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi’ne göre; kavmi, rengi, dili ve dini ne olursa olsun bütün insanlar kanun önünde birbirine eşittirler. Kanun önündeki eşitliğin sağlanması, insanların umumi ve hususi haklarının muhafazası için önemli bir unsurdur, fakat yeterli değildir. Çünkü kuvvet kullanma imtiyazına sahip olan devlet adamlarının, insanların haklarına aykırı olan hükümleri “kanun” hâline getirmeleri mümkündür. Totaliter ve otoriter keyfiyete haiz olan modern devletlerin, vatandaşlarına ‘esir muamelesi’ yaptıklarını gizlemenin de bir anlamı yoktur.

İlk baskısı 2008 yılında yapılan eserin, yeni baskısında yeni röportajlar ve incelemeyi kolaylaştırıcı bir de dizin eklenmiştir. Hayırlara vesile olmasını dileriz.


 

Takdim

 

Misak Yayınları

 

Cemiyet hâlinde yaşayan İnsanoğlu; hayatının korunmasını, inandığı gibi yaşama imkânının sağlanmasını, neslinin ve malının muhafaza edilmesini arzu eden mükerrem bir varlıktır. Dünya görüşleri, inançları, örf ve âdetleri farklı olan insanların, kademeli olarak şu ihtiyaçlarını karşılamak için gayret sarfettiklerini söylemek mümkündür. Birincisi: Fizyolojik ihtiyaclardır. Sıhhatini korumak, nafakasını elde etmek, yemek, içmek, her insan için önemlidir. İkincisi: Emniyette olma ihtiyacıdır. Bütün insanlar can, mal, nesil, akıl ve din emniyetinin sağlanmasını arzu ederler. Üçüncüsü: Birbirini tamamlama ve dayanışma ihtiyacıdır. Merhamet, ünsiyet, sevgi ve velâyet (dostluk) gibi duygulara hâiz olan insanlar; cemiyet hâlinde yaşadıkları için, birbirleriyle yardımlaşmak zorundadırlar. Dördüncüsü: Kimliklerini muhafaza etme ihtiyaçıdır. İnsanlar, değer verdikleri kimliklerini (dini, etnik vs) muhafaza etmek için ellerinden gelen gayreti sarfederler. Beşincisi: Takdir olunma hissidir. Varlıkların en şereflisi (eşref-i mahlûkat) olan insanoğlu; bir işte muvaffak olmayı arzu ettiği gibi, bu muvaffakiyetinin çevresi tarafından takdir edilmesini de arzu eden bir varlıktır.

Hafıza ve ünsiyet sahibi olan insanoğlunun; kademeli olan bu ihtiyaçlarını karşılamak ve cemiyet hayatının devamını sağlamak için “Devlet” adını verdiği hukukî ve siyâsî organizasyonu gerçekleştirdiği mâlûmdur. Devletin varlık sebebi, insanlığa hizmetle sınırlıdır. Devletin zarûrî vazifesi; insanların can, mal, nesil, akıl ve din emniyetlerini sağlamak, onların haklarını ve hürriyetlerini muhafaza etmektir. Genel anlamda siyâseti; “insanoğlunun maddi ve mânevî açıdan saadetine vesile olması gereken yönetim tekniği” olarak tarif etmek mümkündür. ‘Vesile olması gereken’ dememizin sebebi şudur: Adaleti hafife alan, iyilikleri yasaklayan ve kötülüklerin yayılmasını arzu eden zâlim politikacıların, fesadın yayılmasına vesile olduklarını gizlemenin bir anlamı yoktur. Hukukun üstünlüğünü esas almayan bir devletin vatandaşları; zaman içerisinde hevâlarını ilâh edinmek ve ‘kuvvetli olanın daima haklı olduğu’na inanmak gibi, tedavisi kolay olmayan hastalıklara tutulabilirler.

Son yıllarda bütün dünyada, insan hakları ve hukuk devleti gibi kavramların ön plâna çıktığını söylemek mümkündür. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi’ne göre; kavmi, rengi, dili ve dini ne olursa olsun bütün insanlar kanun önünde birbirine eşittirler. Kanun önündeki eşitliğin sağlanması, insanların umumi ve hususi haklarının muhafazası için önemli bir unsurdur, fakat yeterli değildir. Çünkü kuvvet kullanma imtiyazına sahip olan devlet adamlarının, insanların haklarına aykırı olan hükümleri “kanun” hâline getirmeleri mümkündür. Totaliter ve otoriter keyfiyete hâiz olan modern devletlerin, vatandaşlarına ‘esir muamelesi’ yaptıklarını gizlemenin de bir anlamı yoktur. Meselâ: Türkiye’de İslâm Fıkhı’na meydan okuyan devlet adamları; önce lâiklik felsefesine uygun olduğuna inandıkları kanunları çıkarmışlar, daha sonra kendi çıkardıkları kanunları ‘mukaddes metinler’ gibi savunmaya başlamışlardır. Vatandaşların neye inanacaklarını, hangi kıyafetle sokağa çıkacaklarını, neyi düşüneceklerini ve bu düşüncelerini nasıl ifâde edeceklerini tesbit eden sivil ve asker bürokratların; ‘Çağdaş Uygarlık’ adına totaliter devlet anlayışını ön plâna çıkardıkları mâlûmdur. Demokratik-Lâik olduğu iddia edilen eğitim sisteminin getirdiği kimlik krizi, her alanda kendisini hissettirmektedir. Terör, rüşvet, fuhuş, tefecilik ve resmi soygun gibi cürümlerin hızla arttığı görülmektedir.

Sayısız problemlerle karşı karşıya kalan, bozulmayı sadece siyâsî, iktisâdî, ahlâkî değerlerde değil, ekolojik sistem de dahil her alanda hisseden insanoğlu, içine düştüğü bunalımlardan kurtulmak için yeni arayışların peşine düşmüştür. Haberleşme teknolojisinin gelişmesi ve internet sisteminin yaygınlaşmasının, dünyayı küçük bir köye çevirdiğini gizlemenin bir anlamı yoktur. Dünyanın içinde bulunduğu hali iki kelimeyle ifâde etmek mümkündür: Değişim ve Bunalım! Geçtiğimiz yüzyılın sihirli hurafeleri hükmünde olan ideolojiler, bütün cazibelerini kaybetmişlerdir. Değişim o derecede korkunçtur ki; Türkiye’de 1970’li yıllarda “Mao-çe Tung’un” dünya görüşü veya Marksist-Leninist ideoloji için savaşı göze alan, ölen veya öldüren insanların yerinde yeller esmektedir. O dönemin adsız cengâverleri çoktan unutulmuştur. Değişen nedir? Bu suale vereceğimiz en kısa cevap şudur: Fiziki ve coğrafi çevre sanayileşmeye paralel olarak değişime uğramış, “Küresel Isınma” problemi gündeme girmiştir. Üretim ilişkileri; teknolojinin hızla gelişmesi sonucunda farklı bir boyuta ulaşmış, adına destanlar yazılan ‘proletarya (işçi sınıfı)’ yerini robotlara bırakmaya başlamıştır. Bunalım sebebi nedir? Bu hızlı değişimin kavranmasını güçleştiren ve mevcut çelişkilerin çözümünü zorlaştıran her unsur, bunalımın sebebi hâline gelebilir.

Bundan kırk yıl önce Aydınlanma Felsefesi’ne dayanan bütün ideolojilerin ‘Modern Hurafe’ hükmünde olduğunu ilân eden ve devletin temel nizamlarını İslâm’a uydurmak için propaganda yaptığı gerekçesiyle mahkemeye verilen (Yıl:1969) yazar Hüsnü Aktaş’ın; ‘Sorulunca Söylenenler’ (Soruşturma-Röportaj) isimli eseri, yaşanan değişimin boyutlarının tesbiti ve ortaya çıkan bunalımların tahlili açısından önemlidir. Resmi ideolojiye iman eden sivil ve asker bürokratların, uzun yıllar kendileri gibi düşünmeyen herkesi düşman olarak gördükleri mâlûmdur. Üstâd Cemil Meriç “Mağaradakiler” isimli eserinde, şu tesbitte bulunmuştur: ”Her aydınlığı yangın sanıp, söndürmeye koşan zavallı insanlarım: Karanlığa o kadar alışmışsınız ki, yıldızlar bile rahatsız ediyor sizi! Düşüncenin kuduz köpek gibi kovalandığı bu ülkede, düşünce adamı nasıl çıkar?”

Bu eserde, yayın organlarının yetkililerine teslim edilen metinler esas alınmıştır. Bazı editörlerin yürürlükteki hukukî mevzuatı dikkate aldıklarını ve yayın siyâsetlerine göre, kendilerine teslim edilen metinleri kısaltarak yayınladıklarını söyleyebiliriz. Bazı editörler ise, teslim aldıkları metni aynen yayınlamışlardır. Onlara, gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz. Günlük gazetelerde, haftalık-aylık dergilerde yayınlanan soruşturma ve röportajlardan meydana gelen bu eserin ilk baskısı, 2008 yılında yapılmıştır. Röportajlar ve şoruşturmalar yapıldığı yıllara göre değil, Siyâsî Meseleler, Usûl Problemi, Kitap Üzerine Yapılan Söyleşiler ve Düşünce Suçları (açılan davalar)’ olmak üzere dört ayrı bölümden meydana gelmektedir. Bu eserin ilaveli yeni baskısının hayırlara vesile olmasını dileriz.

 

İÇİNDEKİLER
 
 
Birinci Bölüm
Siyâsî Meseleler 13
Değişim, Modern-Ulus Projesi ve Politika 15
Her İdeoloji Mensubunun İstismar Ettiği Kavram: Şehâdet 25
Türkiye’nin Değişmeyen Gündemi: Tesettür 31
İslâm Fıkhı’nda Düşünce ve Fikir Suçu Yoktur 39
Hukuk Kurumu Olan Devlet, Hak ve Bâtıl Şerîat 48
Siyâsî Rejim, Fikir Suçları Meselesi ve Rüşvet Ekonomisi 55
Soysuzlar, İslâm Şerîatına Küfrediyorlar 66
Zafere Giden Yol Şûrâ’dan Geçer 71
Anayasa Bir Sosyal Sözleşmedir 84
Yeni Anayasa Tartışmaları, Müslümanların Duruşu ve Usûl Problemi 89
İslâmcı Aydın ile Ulema Karşı Karşıya Getirildi 101
Hilâfet Konferansı, Sadece Bir Hasretin İfadesidir 107
Küreselleşen Dünyada Müslümanların Problemleri 111
Pragmatizm veya ‘Hak ile Bâtılı Birbirine Karıştırma Hastalığı’ 115
Afganistan’da Yaşanan İç Savaşın Tahlili 119
Tesettürü Yasaklayanlara Müslüman Denilemez 124
İlmî, Siyâsî ve İktisadî Kuvvetin Önemi 128
Millet ve Ümmet Kavramlarının Keyfiyeti 134
Asker ve Sivil Bürokratların Din Anlayışları ve Kaos 148
Tarihin Dönüm Noktaları ve Emperyalist İstilâ Hareketi 155
Sivil Din, Kutsal Devlet Kimliğini Şekillendiren Bir Araçtır 163
Taksim-Gezi İsyanı ve Paralel Devlet Operasyonları Birbirinin Mütemmim Cüzüdür 177
Kadın Hakları Meselesi 195
Günümüz Müslümanlarının Problemleri 210
Müslümanlar Olarak Moğol İstilası Yaşıyoruz 220
Mısır, Gerçek Devrimin Eşiğinde 231
Siyonist İsrail’in Şifreleri ve Gazze’de Yaşanan Dramın Tahlili 235
Çözüm Süreci,Genel Seçimler ve Sivil Topluma Düşen Görevler 241
IŞİD Bilmecesi, Komplo Teorileri ve Selefî İdeolojisi 246
Ateş Çukurunun Kenarındaki Ülke: Türkiye 256

İkinci Bölüm
Usûl Problemi 269
İlâhî Tekliflerin Tasnifi ve Nassların Doğru Anlaşılması 271
İslâm Alimlerinin Mes’ûliyeti ve Bağımsızlığı Meselesi 281
İctihâd Kapısı Açık mı, Yoksa Kapalı mı? 289
Usûl Konusunda Bir Ufuk Turu 294
Tahkiki İman, Sünnete Uygun Tebliğ ve İslâmî Mücâdele 326
Müslümanlar Lâik Kültürden Etkileniyor 333
“Kur’ândaki İslâm”ı Anlamanın Zarûrî Şartları 340
Fıkhi Mezhepler, Taklid, Telfik ve Diğer Meseleler 348
Ehl-i Sünnet Fıkhı’nın Keyfiyeti 365
Mut’a Fesâdı; Kitap, Sünnet ve İcma’a Aykırılığın Doğurduğu Bir Felâkettir!.. 381
Usûl Açısından Salâvâtın Hükmü ve Keyfiyeti 394
Hüsnü Aktaş Hoca ile İmam Ebû Hanîfe (rha)’yi Konuştuk! 399
Üçüncü Bölüm
Düşünce Suçu Problemi ve Dâvâlar 415
‘Cennet Ucuz Değil, Cehennem Lüzumsuz Değil’ 417
Bir Delinin Kurduğu Tuzak veya İnter-Star Dâvâsı 425
Düşüncelerini İfade Eden Kimseler Suçlu mudur? 430
Değişik Açılardan Vahdet Vakfı Dâvâsı 437
Vahdet Vakfı’nın Temel Hedefi Velâyet Hukukunu Korumak ve Mazlumlara Sahip Çıkmaktır 442
Müslüman Mahkumları Ailemizin Bir Ferdi Olarak Görmeliyiz 445
 
Dördüncü Bölüm
Kitaplar 451
‘Şen Olasın Lâiklik’ Üzerine Bir Konuşma 453
Medeni Vahşet Dâvâsı 459
Emânet ve Ehliyet Bilinci Üzerine 467
‘İslâmî Hareketin Mahiyeti’ ve Cemâat Hukuku 487
İktibas: Perçinlenmiş bir Misak’a yüreğinden bağlıdır 497
 
Biyografi 502
Dizin 505
 

 

    Y O R U M L A R
 
İlk yorumu eklemek için tıklayınız.
 
 
Yorum Ekle