TAKDİM

Misak Dergisinin 331. sayısı çıktı
YAZI BOYUTU :

MUKADDES emâneti yüklenen her mükellefin; İlâhi tekliflerin keyfiyetini öğrenmesi, aklını kullanması ve şeytanın güzel gösterdiği şeylerden sakınması şarttır. Muhkem nasslarla sabit olan hakikat şudur: Hesap gününde her mükellef, işlediği “zerre miktarı iyiliğin de, zerre miktarı kötülüğün de” karşılığını görecektir. Bilindiği gibi ilâhi tekliflerin tamamı insanların maslahatı için konulmuştur. İmam-ı Şâtıbî, “Dînî hükümlerin, yani ilâhi tekliflerin hikmeti, insanların dünya ve âhiret hayatıyla ilgili maslahatlarını temin etmeleri içindir(1) diyerek, bu inceliğe işaret etmiştir. İlâhi tekliflerde yer alan maslahat; ya faydalı olanı elde etmek (celb-i menfaat) ya zararlı olan bir şeyi ortadan kaldırmak (def-i mazarrat) şeklinde tezahür edebilir. Hanbeli ûlemasından İbn Kayyım El Cevziyye, şu tesbitte bulunmuştur: “İlâhi tekliflerin tamamı bir hikmete mebnidir. İnsanların dünya ve âhiret saadetleri için ilâhi birer vesiledir. İslâm’ın tamamı adalettir, hikmettir, rahmettir ve maslahattır.(2)

İmam Seyyid Şerif Cürcani, meşhur ‘Et Ta’rifat’ isimli eserinde ibâdeti, “Hevâsına muhalefet eden ve Allahü Teâlâ’ya (cc) ihlâsla teslim olan mükellefin meşrû fiillerine ibâdet denilir”(3) şeklinde tarif etmiştir. Oruç ibâdeti, daha önceki ümmetlere de farz kılınan bir ibâdettir. Bu hakikat muhkem nassla haber verilmiştir: “Ey iman edenler! Sizden evvelki ümmetlere yazıldığı gibi, sizin üzerinize de oruç yazıldı. Umulur ki (günahlardan ictinâb ederek) korunursunuz.” (El-Bakara Sûresi:183) Bilindiği gibi oruç kelimesi, ‘Farsça’ olan bir kelimedir. Bu kelimenin Arapça karşılığı “Savm” veya “Siyam’dır. Savm kelimesinin lügat manası; imsak, hareketsiz kalmak, yeyip-içmekten vazgeçmek ve her kötülükten el-etek çekmektir.(4) İslâmi ıstılahta; “İkinci fecrden (fecr-i sadık) itibaren güneşin grubuna kadar; yemekten, içmekten, cinsi münasebetten ve orucu bozan diğer şeylerden, Allah’a (cc) ibâdet niyetiyle nefsi men etmeye savm denilir(5) şeklinde tarif edilmiştir. Oruç ibadetininin önemi, sebebi ve hikmeti üzerinde de kısaca duralım.

İslâm fıkhında; illeti akılla kavranabilen hükümler bulunduğu gibi, teabbûdi olan hükümler de vardır. İslâm âlimleri ilâhi tekliflerin sebebleri ve hikmetleri üzerinde durdukları gibi, ahkâma mahsus olan makâsıdın ve vesâilin (vasıtaların) neler olabileceği üzerinde de durmuşlardır. İmam-ı Serahsi ‘oruç ibâdeti ile insanın hevâsına karşı mücadelesi’ arasındaki münasebeti izah ederken şöyle demiştir: “Oruç tutarak Allah’a yaklaşmak, nefs-i emmaresinin (hevâsının) ihtiraslarını bir kenara bırakmak, onunla savaşmakla olur. Bu anlamdaki savaş iki şekilde gerçekleşir. Birincisi: Arzu edilen zamanda nefsi yemekten alıkoymak, ikincisi: Uykuyu sevdiği bir zamanda kalkıp ibâdet etmekle olur. Dili korumak ve Allahû Teâlâ’nın (cc) yücelttiğini yüceltmek de nefisle savaşın bir unsurudur. Nitekim İmam-ı Muhammed (rha) oruç bölümüne ‘nefisle savaşmak’ diye başlamıştır.(6) 

Allah’a (cc) iman eden ve O’nun yolunda mücahedeye karar veren mükellef, oruç ibâdeti sayesinde kuvvetli bir iradeye sahip olur. Oruç ibâdetinin diğer bir vechesi de insanın kendi nefsiyle hesaplaşmasıdır. Musavmi (oruç tutan kimse) gün boyunca açlık ve susuzluk sebebiyle kıvranırken, hem kendi varlığını, hem Allah’ın (cc) nimetlerinin kadr-ü kıymetini tefekkür eder. Ayrıca hiç kimse yokken ve her türlü nimet önünde dururken; ilâhi tekliflere riayet ederek açlığa, susuzluğa ve nefsin diğer arzularına karşı mücadele eder. Herhangi bir sebeble orucunu bozarsa, kendi cezasını kendisi vermekle yükümlüdür. Hiçbir mazerete sığınmadan insanın kendini cezalandırması, aleyhinde olan hükümlere boyun eğmesi ve bu olgunluğa kavuşması ne büyük bir nimettir. Dolayısıyla oruç ibâdeti, insanın iradesinin güçlenmesine, şahsiyet özelliklerinin gelişmesine ve fıtratının muhafazasına vesile olan bir ibâdettir.

Hidayet rehberi olan Kur’an-ı Kerim’in indirildiği Ramazan-ı Şerif ayı, mübarek bir zaman dilimidir. Muhlis ve muhsin vasfını elde etmek için bütün imkânlarını seferber eden Müslümanların; Ramazan-ı Şerif ayını ve bu ay içerisinde idrak edecekleri Kadir gecelerini tebrik eder, bu zaman diliminin hayırlara vesile olmasını dileriz.

Allah’a emanet olunuz.

MİSAK YAYIN HEYETİ

_________________

(1) İmam-ı Şâtıbî- El Muvâfakât- Beyrut 1991C: 2 Sh: 4 vd.

(2) İbn Kayyım el Cevziyye- İ’lâmu’l-Muvakkıîn- Beyrut: 1991 C: 3 Sh: 11.

(3) Seyyid Şerif Cürcani- Et Ta’rifat- İst., ty., Sh: 146

(4) İbn-i Abidin- Reddü’l Muhtar- İst: 1983, C: 4, Sh: 228. Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerü’l Hükkam- İst., 1307, C:l, Sh: 196

(5) Şeyh Nizamüddin ve Heyet- El Feteva-i Hindiyye- Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 194

(6) İmam-ı Serahsi- El-Mebsût- Kahire: 1324, Bsk. Ofset Beyrut: ty., C: 3, Sh: 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYIN KONUSU • Hüsnü AKTAŞ

05.Sh: Filistin’in Büyük Felâketi Evanjelist Haydutlar ve Kıyâmet Savaşı 

HABER-YORUM

08.Sh: İTT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin: ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyoruz, Türkiye’ye minnettarız’

09.Sh: Hamas Hareketi Eski Siyasi Büro Başkanı Halid el-Meşal; ‘Siyonist katillere ve ABD’ye teslim olmayacağız’

10.Sh: Irak’ta Yapılan Genel Seçim Sonuçları ve Koalisyon Formülleri

11.Sh: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Tehditleri; ‘İran’a tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız’

12.Sh: Alman Commerzbank Başekonomisti Jörg Kraemer’in İddiası:z‘ABD’nin sopasına dönüşen doların krallığı çöküyor’ 

13.Sh: Doların yükselişini fırsat bilen Alman Deutsche Welle’nin yorumu: ‘Türkiye Uluslararası Para Fonu’nun kapısını çalabilir’

İKTİBAS • Doç. Dr. Ramazan ERDAĞ

14.Sh: İsrail Şiddeti Ekseninde Ortadoğu’da Kudüs Krizi

MAKALE • A.Hikmet BİRCANLI

17.Sh: Demokrasi Edebiyatı, Egemenlik ve İktidar Meselesi

İNCELEME • Mustafa ÇELİK

21.Sh: Şer’i Şerîf’in Maksadlarına 

Hizmet Etmek

SOHBET • Sabiha ATEŞ ALPAT

23.Sh: Sarp Yokuşu Aşmak Ashâb-ı Meymene’den Olmak İçindir

AKAİD • Dr. Rahmi DEMİRCİ

25.Sh: Şeytanın Telkin Ettiği Vesveselerin Keyfiyeti ve Satanizm Tehlikesi

TEFSİR • Mustafa YUSUFOĞLU

29.Sh: Allah Yolunda Öldürülenlere Cennet Vaad Edilmiştir

HADİS • Yusuf KERİMOĞLU

33.Sh: Ramazan-ı Şerif Ayı, Oruç İbâdeti, Gece Namazı ve Sadaka-i Fıtr

FIKIH • N.Mehmet SOLMAZ

37.Sh: Dinin Direği Olan Namaz İbâdetinin Kalbi Hükümleri

KİTAP • Mehmed Zahid AYDAR

42.Sh: İslâmî Gelenekte Eğitim Ahlâkı

 
 

 


 

Sadece Abonelere Gönderilen Aylık İslâmi Eğitim Dergisi...

Akaid, tefsir, hadis, fıkıh, sosyal sistem ve İslâmi siyaset konularında mektep olan Misak Mecmuası, hizmetine devam etmektedir. Yayın siyasetini; velâyet hukukunun korunması ve fütüvvet ahlâkının yerleştirilmesi esasına göre tanzim eden bu mecmua, Allahü Teâla (cc)’nın inâyeti ve abonelerinin gayretiyle yirmialtıncı yılını bitiriyor.

Misak Dergisi gazete bayilerinde ve kitapçılarda satılmaz.

Yurt içinden abone olmak için; bir yıllık abone ücretini (100.00 ₺) en yakınınızdaki PTT'den Posta çekiyle Misak Mecmuası'ının 499943 no'lu hesabına yatırmanız ve telefonla arayarak bizi bilgilendirmeniz yeterlidir. İsterseniz, +90 312 230 65 27 no'lu telefonu arayarak abone olabilirsiniz.

(EFT ve HAVALE için: Karar A.Ş., Türkiye İş Bankası, Necatibey Şubesi:

İBAN: TR37 0006 4000 0014 2220 2819 57)

Yurt dışından abone olmak için; bir yıllık abone ücretini (50 EURO veya döviz karşılığını) İş Bankası IBAN: TR02 0006 4000 0024 2220 3662 93 No'lu Necatibey Şubesi Döviz Hesabına (DTH) yatırmanız ve dekontunun fotokopisini göndermeniz veya telefonla arayarak bizi bilgilendirmeniz yeterlidir.

 

 

 

Cihan Sk. 33/5 Sıhhiye 06430 ANKARA Tel: +90 312 230 65 27


 

 

 

    Y O R U M L A R
 
İlk yorumu eklemek için tıklayınız.
 
 
Yorum Ekle