TAKDİM

Misak Dergisinin 329. sayısı çıktı
YAZI BOYUTU :

BÜTÜN cemiyetler; farklı dünya görüşleri, inançları ve siyasi hedefleri bulunan değişik çevrelerden oluşur. Her bir çevre/topluluk arasında bulunan insanların birbirinden farklı taleplerinin bulunması da mümkündür. Dolayısıyla cemiyet halinde yaşayan insanların arasında değişik tartışmaların ve fikri ihtilâfların zaman içerisinde ve farklı sebeplerle gündeme girmesi söz konusu olabilir. Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan’ın ‘Kadınlar Günü’ vesilesiyle yaptığı konuşmada,  (8 Mart 2018) İslâm’ın güncellenmesi gerektiğini ifade etmesi, değişik tartışmaları beraberinde getirmiştir. Cumhurbaşkanı konuşmasında, bazı dini hükümlerin zaman içerisinde değiştirilmesini ifade ederken şöyle demiştir:  “Son günlerde bakıyorsunuz din adamı olarak ortaya çıkıp da ne yazık ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup, dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı kendine göre içtihatta bulunan kişiler çıkıyor ortaya. Anlamak mümkün değil. Yani bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada zamanda yaşıyorlar. Çünkü İslâm’ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. Siz İslâm’ı 14-15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Böyle bir şey yok. Şimdi birçok hoca efendi beni tefe koyup çalacak. Rabbim bizi tefe koymasın. Popüler olmak için söylenen sözleri biz asla kabul edemeyiz.” Konuşmasının devamında  ‘Diyanetten sorumlu olan başbakan yardımcıma da söyledim. Bizim Diyanet Teşkilatımızın Din İşleri Yüksek Kurulu var. Hocalarımız ne iş yapıyorlar? “ sualini sorması, değişik yorumları beraberinde getirmiştir. Ertesi gün Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, İslâm’ın güncellenmesi meselesinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini ifade etmiş ve Mecelle’de yer alan  “Ezmânın tegayyürü ile ahkâmın tegayyürü inkâr olunamaz.’ hükmünü hatırlatma ihtiyacını hissetmiştir. Bu bir anlamda ‘malûmun ilân edilmesi’ kabilinden bir hatırlatmadır. Zira ilahi tekliflerin muhatabı olan kimselerin; makamları ve mevkileri ne olursa olsun, inanılması zaruri olan hükümlerden kendilerini müstağni görmeleri caiz değildir. Dolayısıyla dinin değişmeyen ahkâmı (sabiteleri) ile değişime açık olan hükümleri, usûl âlimleri tarafından asırlar önce ortaya konulmuştur. Bunu kısaca izah edelim. 

Muhakkak ki Allah’ın (cc) kitabında ve Peygamberimiz Efendimiz’in (sav) sünnetinde yer alan her hüküm mutlak hakikatin ifadesidir. Son tahlilde ilim, hakikate uygun olan bilgidir. İlim, bir şeyi olduğu gibi bilmek ve idrak etmektir. İmam-ı Şafii (rha): “Muhkem bir nassa dayanmadan veya ictihad etmeden bir söz söylemek günaha çok yakındır. Allahû Teâla (cc) Peygamberimiz’den (sav) başka hiç kimseye; ilmi bir delile dayanmadan din hususunda herhangi bir söz söyleme hakkı tanımamıştır. İlmi delil ise; kitap, sünnet, icma, asar ve mahiyetini beyana gayret ettiğim kıyas-ı fukahâdır”(1) diyerek, bu inceliğe işaret etmiştir. Mecelle’de şu külli kaideye yer verilmiştir: “Mevrid-i nassda ictihada mesağ yoktur.”(2) Dinde inanılması zaruri olan hükümler; kitap ve sünnette muhkem delili olduğu için, içtihadın konusu değildir.(3) Hakkında muhkem nass bulunmayan meselelerde, ictihadın gündeme girmesi gayet tabiidir. Usûl âlimlerinin üzerinde ittifak ettikleri ‘İctihadın ictihadı nakzedemiyeceği’ kaidesi, insanların tercih haklarına gösterilen hürmetin ve saygının bir ifadesidir. Mecelle’de zikredilen “Ezmânın tegayyürü ile ahkâmın tegayyürü inkâr olunamaz’ hükmü, zaman içerisinde ortaya çıkan değişimlerin (örf ve âdetin değişmesi) varlığını ortaya koymaktadır. Bu kavaid-i fıkhiyye, istisnai halleri bulunmayan ve keyfi olarak kullanılması mümkün olan bir kaide değildir. Mecelle’yi hazırlayan ilim heyetinin reisi olan Ali Haydar Efendi; “Zamanların değişmesiyle değişebilecek hükümler örf ve adet üzerine bina edilmiş olan hükümlerdir. Nass ile sabit olan hükümler değişmez’(4) diyerek, bu inceliğe işaret etmiştir. 

Son yıllarda başta Türkiye olmak üzere; halkı Müslüman olan ülkelerde ‘çağımızın getirdiği değişik problemleri çözmek için yeni ictihatlara ihtiyaç vardır’ iddiası, ön plâna çıkarılmıştır. Hâlbuki modern-laik ulus devlet paradigmasını benimseyen kimseler için; bırakınız yeni ictihadi hükümlerin, muhkem nassların bile bağlayıcılığı yoktur. Laik/seküler ideolojiler adına; farzları yasaklayan, haramları ‘devlet eliyle’ koruyan iktidar sahiplerinin, dini değerleri tartışma konusu haline getirdikleri malûmdur. Son yıllarda feminizm ideolojisini savunan, mü’min kadınlar ile mümin erkekleri birbirlerinin düşmanı haline getirmeye çalışan ve aile hayatını felç eden şeytani güçlerin, farklı tuzaklar kurduklarını söylemek mümkündür. Geçtiğimiz ay yaşanan tartışmalar; 28 Şubat Süreci’nde tetikçilik yapan ‘Doğan Medya’nın paralı kalemşörleri, satanizme hizmet eden cinsi sapıklar ve İslâm’ın düşmanı olan derin çetelerin işbirliği ile gündeme sokulduğunu unutmamak gerekir.

Adaletin mülkün (iktidarın/devletin) temeli olduğuna inanan muttaki mü’minlerin, İslâm’ın düşmanı olan çetelere karşı elleriyle, dilleriyle ve kalpleriyle mücadele etmeleri zaruridir.

Allah’a (cc) emanet olunuz.

MİSAK YAYIN HEYETİ 

____________________ 

(1) İmam-ı Şafii- Er Risale- Kahire: 1979 (2 bsm) Sh: 508 Madde: 1467 vd. 

(2) Ali Himmet Berki - Açıklamalı Mecelle (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye) İst: 1979 (2 Bsm) Hikmet Yay. Sh: 20 Madde: 14

(3) İmam-ı Şâtıbî-El Muvâfakât fi Usûli’ş-Şerî’a- Beyrut, 1995 Daru’l-Ma’rife, C:2 Sh:573  

(4) Ali Haydar Efendi, Dürerû’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm-İst:1314 C:1 Sh:102 Ayrıca geniş Bilgi İçin bakınız/-Yusuf Kerimoğlu-Fıkhi Meseleler- Ankara:2013 C:1 Sh:159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYIN KONUSU • Hüsnü AKTAŞ

05.Sh: İslâm Düşmanlığı, Savaşsız Zafer Tezi ve Haydut Devlet 

HABER-YORUM

08.Sh: PKK’nın yayın organı Yeni Özgür Politika Gazetesi’nin siyasi Analizi;  ‘Afrin’de Öldürülenler, ABD İçin Tâli Zâyiât Sayılıyor’

09.Sh: ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Eski Başkanı Orgeneral  David Petraeusa; ‘Eğer Türk Ordusu İle Savaşacaksak İki Defa Düşünmemiz Lazım’

10.Sh: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan Afrin ve Menbiç Açıklaması: ‘Eğer Mutabakata uyulursa, ABD ile karşı karşıya gelmeyiz’  

11.Sh: Milli Savunma Bakanı Nureddin Canikli: ‘Amerika Deaş’ı Erken Tasfiye Etmenin Pişmanlığı İçerisinde’

12.Sh: Sosyal Doku Vakfı’ndan Açıklama: ‘Din Düşmanı Çeteler Algı Operasyonu Yapıyorlar’ 

13.Sh: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: ‘Beş on yıl önceki bazı konuşmalar çıkarılıp çarpıtılıyor’

İKTİBAS • Sema MARAŞLI

14.Sh: Erkekler de İnsan Sayılsın

SOHBET • Sabiha ATEŞ ALPAT

18.Sh: Mümin Kadın’ın Allah’a Karşı Sorumluluklarından Biridir İslâm’a Davet Çalışması

İNCELEME • Mustafa ÇELİK

20.Sh: İslâm Coğrafyası, Bedelinin Canla Ödendiği Coğrafyanın Adıdır

MAKALE • A.Hikmet BİRCANLI

23.Sh: Atalar Dini ve Müşriklerin Kimlik Problemi

AKAİD • İbrahim DÖNERTAŞ

28.Sh: Din Değiştirmenin Keyfiyeti ve Unsurları Üzerine Notlar

TEFSİR • Mustafa YUSUFOĞLU

33.Sh: “Tafakkuhu’d- Din” Allah’ın Emridir/2

FIKIH • Yusuf KERİMOĞLU

38.Sh: Vasiyetin Meşrûiyeti, Hükmü ve Keyfiyeti 

KİTAP • Mehmed Zahid AYDAR

41.Sh: Ehl-i Sünnetin Reislerinden İmam-ı Mâtûrîdî

 
 

 


 

Sadece Abonelere Gönderilen Aylık İslâmi Eğitim Dergisi...

Akaid, tefsir, hadis, fıkıh, sosyal sistem ve İslâmi siyaset konularında mektep olan Misak Mecmuası, hizmetine devam etmektedir. Yayın siyasetini; velâyet hukukunun korunması ve fütüvvet ahlâkının yerleştirilmesi esasına göre tanzim eden bu mecmua, Allahü Teâla (cc)’nın inâyeti ve abonelerinin gayretiyle yirmialtıncı yılını bitiriyor.

Misak Dergisi gazete bayilerinde ve kitapçılarda satılmaz.

Yurt içinden abone olmak için; bir yıllık abone ücretini (100.00 ₺) en yakınınızdaki PTT'den Posta çekiyle Misak Mecmuası'ının 499943 no'lu hesabına yatırmanız ve telefonla arayarak bizi bilgilendirmeniz yeterlidir. İsterseniz, +90 312 230 65 27 no'lu telefonu arayarak abone olabilirsiniz.

(EFT ve HAVALE için: Karar A.Ş., Türkiye İş Bankası, Necatibey Şubesi:

İBAN: TR37 0006 4000 0014 2220 2819 57)

Yurt dışından abone olmak için; bir yıllık abone ücretini (50 EURO veya döviz karşılığını) İş Bankası IBAN: TR02 0006 4000 0024 2220 3662 93 No'lu Necatibey Şubesi Döviz Hesabına (DTH) yatırmanız ve dekontunun fotokopisini göndermeniz veya telefonla arayarak bizi bilgilendirmeniz yeterlidir.

 

 

 

Cihan Sk. 33/5 Sıhhiye 06430 ANKARA Tel: +90 312 230 65 27


 

 

 

    Y O R U M L A R
 
İlk yorumu eklemek için tıklayınız.
 
 
Yorum Ekle