SOHBET

Günümüz Gençliği ve Problemleri...
YAZI BOYUTU :

Sabiha ATEŞ ALPAT

Gençlik insan ömrünün çok önemli bir zaman dilimidir. Günümüz gençliğinin ciddi sıkıntıları vardır. Bir çok sorunla hem yüz yüze, hem de iç içe yaşamaktalar. Beşer ideolojilerinin “insanlığı” öğüttüğü bir gerçektir.   Gençleri de kuşatamadığı ve gençliklerini heder ettiğini hep birlikte yaşayarak görüyoruz. Gençlerin madde bağımlılıklarının artması, benliklerinden uzak, haz ve hız tutkunu olarak gençliklerini israf etmelerinin elbette bir çok sebebi var. En büyük etkenlerden biri de mevcut sistemin, insan fıtratına aykırı yönetim ve  eğitim anlayışıdır. Her geçen gün artan ve hatta  ilk okullara kadar sirayet eden  madde bağımlılığı, çocukların akıl emniyetini, can emniyetini ve hatta namus emniyetini tehlikeye atmaktadır. Bilindiği gibi İslâm, sosyal hayatta insanın en önemli ihtiyacı olan beş emniyeti önemser. Bunlar din, can, akıl, nesil ve mal emniyeti. Madde bağımlılığı, gençlerin akıl emniyetini ciddi anlamda tehlikeye atmaktadır.

 

Günümüz Gençliği ve Problemleri...

GENÇLİK, insan ömrünün çok önemli bir zaman dilimi. İnsan için en verimli çağ. Üretme ve eyleme geçirme noktasında çok önemli bir fırsat ama manevi değerlerden yoksun yetiştirilmeleri, bir çok problemlere sebep oldu. Günümüz gençliğinin ciddi sıkıntıları var. Bir çok sorunla hem yüz yüze, hem de iç içe yaşamaktalar. Beşer ideolojilerinin “insanlığı” öğüttüğü bir gerçektir.   Gençleri de kuşatamadığı ve gençliklerini heder ettiğini hep birlikte yaşayarak görüyoruz.

Gençlerin madde bağımlılıklarının artması, benliklerinden uzak, haz ve hız tutkunu olarak gençliklerini israf etmelerinin elbette bir çok sebebi var. En büyük etkenlerden biri de mevcut sistemin, insan fıtratına aykırı yönetim ve  eğitim anlayışıdır.

Günümüz gençliğinin sorunlarına, ciddi anlamda eğilinmediği taktirde, gelecek nesli kaybetmekle kalmayacak aynı zamanda korkarım ki aile mefhumumuz yok olma tehlikesiyle yüz yüze kalacaktır.

Yaşadığımız çağda aile mefhumu zaten ciddi anlamda yara almış durumdadır.

Araştırmalar gençliğin arasında deizmin, eşcinselliğin, madde bağımlılığının, kimlik bunalımının ciddi rakamlara ulaştığını göstermektedir. Bağımlılık gençleri amaçsızlaştırıyor, hedefsizleştiriyor ve asosyal, duyarsız bir hale getiriyor.

Beşer ideolojilerinin sonuç fotoğrafı fasit bir toplum yapısıdır. “İş başına geçince yeryüzünde kargaşa ve bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli mahvetmeye çalışır. Oysa Allah kargaşa ve bozgunculuk çıkarmayı kesinlikle sevmez.” (Bakara:205).

Ekini ve Nesli Yok Ettiler.

Aile hayatı, eğitim, gençlik, kısacası hayatın her alanında ciddi sıkıntılarımız var. İslâm’ın vaaz ettiği hayat şekli ise elbette ki  Batı’lı, bâtıl toplumlarınkinden farklıdır. Fıtrata uygun, dünya ve âhiret huzurunu dengede tutan yapısıyla, tek adil sistem İslâm sistemidir.

Gençlerin gençliklerini çalan beşeri sistemler zamanlarını, heyecanlarını, mutluluklarını, huzurlarını ellerinden aldı. Çağın girdabında olan gençlere, bir an önce el atılması anın vacibi durumundadır.

Gençlere ulaşma konusunda çabaların  mümkün mertebe artması ve en acil eylem planı olarak gündeme girmesi gerekmektedir.

Günümüz Gençliğinin  Kimlik Problemi Var.

Kim olduğu, niçin yaratıldığı ve dünyada olmasında ki  gayenin ne olduğu öğretilmeyen gençliğin, kendine yabancı, özentili, Batı hayranı  bir hâl almasını beraberinde getirdi. Kimlik kişinin kendini “kim” diye adlandırdığıyla, kişilik ise “kim” olduğuna uyumuyla alâkalıdır. “Kimsin? kimlerdensin?” sorusuna ilk sırada verilen cevap kişinin kimliğidir. Kişilik ise hâl ve hareketlerde, ahlak ve davranış biçiminde, kim olduğuyla uyumunu ifade eder. “Ben kimim” sorusunu net cevaplayarak altını doldurmak, insana bir duruş kazandırır. Mü’min genç için bunun cevabı net ve açıktır: “İnsanları Allah’a çağıran, iyi iş yapan ve «Ben Müslümanlardanım» diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?” (fussilet: 33).

Asıl sorun, bu cevaptan sonra. İnanç, amel, ahlak, duygu vs. hayata dair ne varsa,  bu söze uyumlu hale getirme çabasının olmaması.

Gayesiz, gününü gün ederken  huzurlu olduklarını söylemek mümkün değil, çünkü insan fıtratına ters düşünce iç huzuru yakalayamaz.

Günümüz Gençliğinin Madde Bağımlılığı

Her geçen gün artan ve hatta  ilk okullara kadar sirayet eden  madde bağımlılığı, çocukların akıl emniyetini, can emniyetini ve hatta namus emniyetini tehlikeye atmaktadır. Bilindiği gibi İslâm, sosyal hayatta insanın en önemli ihtiyacı olan beş emniyeti önemser. Bunlar din, can, akıl, nesil ve mal emniyeti. Madde bağımlılığı, gençlerin akıl emniyetini ciddi anlamda tehlikeye atmaktadır.

Günümüz Gençliğinde Ahlaki Çöküntü.

Ciddi bir problem olarak önümüzde durmaktadır. Ahlakın   çöküntüye uğramasına her türlü zeminin müsait olması, gençlerin direncini etkiliyor. Güçlü bir imana sahip olmakla, üstesinden gelinebilir ancak. Bunun yolu da, değerlere bağlı eğitim sistemidir.

Çağımızda gençlik her türlü imkâna sahiptir.  Buna  rağmen ciddi burhanları yaşıyor olmaları düşündürücüdür. Günümüz gençliği, cinsellik konusunda da ciddi burhan içinde. Duygularını hoyratça kullanan ve bu konuda hiç bir değer yargısı tanımayan bir hâl almış durumda. Flört artık sıradan bir vaka olarak Müslüman gençler arasında bile  yaygın hale geldi. Allah (cc) zinaya kapı aralayacak her türlü hareketi yasaklamıştı “Sakın zinaya yaklaşmayınız. Çünkü o iğrenç bir kötülük ve kötü sonuçlu bir yoldur.” (isra:32)

Okullarda yaygınlaşan ahlaki sıkıntıların bir an önce önlenmesi gerekmektedir.

Problemler âile, okul, sosyal medya yada arkadaş çevresinden vb  kaynaklanmaktadır.

Hiç kuşkusuz  gencin  yetişmesinde en önemli faktörlerden biri ailedir. Ebeveynler dünyalık istikbal uğruna, gençleri topluma salıverirken adeta “Kurdun önüne kuzuyu saldıklarını” düşünerek  hareket etmelidirler. Dünyalık istikbal uğruna başka şehirlerde, tek başına diploma  mücadelesi veren gencin,  fasit topluma karşı direnebilmesi ancak ve ancak güçlü bir iman ve takva elbisesini giymesiyle mümkündür.

İslâm’da Genç, Ayetlerde Şöyle Vasıflandırılır:

1. İmanlıdırlar:

“Onlar Râbb’lerine inanmış, bir grup gençti; onların hidayet bilincini arttırmıştık.” (Kehf:13)

“İman edip imanlarına zulüm bulaştırmayan gençlerdi onlar: “İman edenler ve bu imanlarına zulüm karıştırmayanlar var ya, güven işte onlar içindir, doğru yolda olanlar onlardır.” (En’am: 82)

Sadece iman ettim demek yetmez. İman etmenin hakkını vermek gerek. İman ettim demekle kurtuluşa erişilmez, kulluk sınavında başarılı olmak gerek. “İnsanlar sırf ‘inandık’ demekle; hiçbir sınavdan geçirilmeksizin bırakılıvereceklerini mi sanıyorlar?” (Ankebut:2)

İman hakikatini kavrayamamış olan biri, savrulmaktan kurtulamaz. Rüzgâra göre yön değiştirmek, duyguların esiri olmak ve toplumlara göre şekil almak, iman sahibi birinin yapabileceği şey değildir.

Genç, toprağa atılan tohum gibidir. Tohum  önce kök salar sonra ağacı doğrultur. Bir duruş sergiler. Köklü olursa rüzgarlar onu kökünden koparamaz. Tevhid tohumunu kalp tarlasına eken bir genci,  hiç bir ortam kökünden koparamaz. Bu bağlamda güzel bir misal verilmiştir. “Allah’ın güzel sözü neye benzettiğini görmüyor musun? O, onu yerin derinliklerine kök salmış ve dalları göğe tırmanan yararlı bir ağaca benzetiyor” (İbrahim: 24)

Bu ağaç, güzel görünüşlü, güzel kokulu, güzel meyveli ve çok faydalı, istifadesi fazla bir ağaçtır. İşte imanlı gencin misali budur. Onun kökü, toprakta sağlam, devamlı ve yerleşen bir ağaç gibi kalbine iman yerleşmiştir. Hiç bir şey onu kökünden koparamaz.

2. İffetlidirler

Allah (cc) mümin gençlere Hz. Meryem ve Hz. Yusuf’u iffet konusunda örnek göstermiştir. Toplumun sapkınlığa müsait olması, gencin cinsi duygularını hoyratça kullanmasına mazeret olamaz. Zİra Hz. Meryem’in iffetini koruduğu zaman diliminde de aynı ortam söz konusudur. Hz. Yusuf için de aynı şey söz konusudur. Zira kadın, zemini müsait hale getirmiştir.

“İmran’ın kızı Meryem’i de (Allah örnek gösterdi). Ki o kendi ırzını korumuştu.” (Tahrim:12)

Unutulmaması gereken diğer bir husus da şudur: Toplumda özgürlük adına  her türlü   günaha, zeminin müsait olması,  mümin gençlerin imtihanıdır. Kulluk imtihanının adı her zaman işkence, zindan vb olmaz. Günaha müsait zeminde  Allah’ın koyduğu sınırlar dışına çıkmamak, mümin genç için önemli bir sınavdır.

Elbette ki, karşı cinslerin birbirlerine olan ilgileri inkâr  edilemez bir gerçektir. Lâkin mümin genç açısından, bunun bir imtihan olduğu asla unutulmamalıdır. ‘Kalû belâ’da ‘Evet’ diyerek, dünyada her türlü meselemizin hükmünü ALLAH’tan alacağımıza söz veren bizlerin duyguları, ALLAH’ın emri dışında kullanma  hakkı yoktur.

3. Hikmet Sahibidir, Kalbi Yumuşak ve Takva Sahibidir.

Yine Kur’an’da  Hz. Yahya (as) örnek verilerek gencin  özellikleri belirtilmiştir. Meryem suresinde geçen ilgili ayetler şöyledir. “Daha çocuk iken ona hikmet verdik. Katımızdan ona bir sevgi-duyarlılığı ve temizlik (de verdik). O, çok takva sahibi biriydi. Ana ve babasına itaatkârdı ve isyan eden bir zorba değildi.” (Meryem:12-15)

Hikmet sahibidir mümin genç. Hayatı, yaşamı, ölümü, eşyayı aslına göre yorumlar ve gereğini yapar.

Temizdir mümin genç. Maneviyatını günah kiriyle kirletmez. Cahili tortuların kendini kirletmesine, takva zırhına bürünerek izin vermez. Günümüzde daha bir önemini kaybeden duygu temizliği, bencil, anlık duygu tatmini şeklinde hareket eden gençlerin sayısını artırmış ve bu durum, kişinin erdemini, ahlâki özelliklerini, kişinin kendine olan saygısını ve her şeyden önemlisi imanını, ciddi bir şekilde yaralamış, ALLAH’ı ve âhiret hesabını hesaba katmadan,  yaşanılan bir hayatın sahibi olunmuştur.

Değerlerini korur. Takva sahibidir. Takva; Allah’ın rızasını kaybetme korkusuyla, İslâm’ın şemsiyesi altında korunağa girmektir.

Ailesine karşı sorumluluk bilincine sahiptir. Ana ve babasına merhametle davranır. Onların İslâm’a aykırı olmayan isteklerine itaat eder.

4. Mümin Gencin Hayatını Ayetler  Şekillendirir

Hayatlarını, hayatın gerçek sahibine teslim ederler. Ayetlerle şekillenen genç, önce yaratıcısına şirksiz bir imanla iman eder. Ve sonra titizlikle namazını ikame eder ve namazını korur. Çünkü Allah ile  İrtibatını  sağlayan en önemli ibadettir namaz. Sonra, aile hayatını Allah’ın istediği gibi düzenler.

Ve sonra, topluma karşı vazifelerinin farkındadır. Gençlik gibi büyük bir sermayeye sahiptir. Peygamberimizin buyurduğu  hadis düsturudur: “Başka bir gölgenin bulunmadığı Kıyamet gününde Allah Teala, yedi insanı, arşının gölgesinde barındıracaktır:

- Adil devlet başkanı,

- Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç,” (Buhari,ezan bahsi).

İslâm da gencin önemini, kariyerini, konumunu ne güzel ifade etmiş. Adil reis, ikinci sırada sen varsın.

Modelin, Ashabı Kehf...

Hz. Meryem

Hz Yusuf

Hz Yahya

Hz.Musab

Hz Esma vb....

Çağa şahitlik etmenin,  iman ile alâkası var.  Genç  ya da ihtiyar olmakla alâkası yoktur.

Vesselam....

    Y O R U M L A R
 
İlk yorumu eklemek için tıklayınız.
 
 
Yorum Ekle